illy Warranty Policy

นโยบายการรับประกันสินค้าของ illy ประเทศไทย

นโยบายการรับประกันสำหรับเครื่องชงกาแฟ illy ในประเทศไทย

นที่เริ่มมีผลบังคับ: 10 สิงหาคม 2566

นโยบายการรับประกันนี้ (“นโยบาย”) ใช้บังคับต่อเครื่องชงกาแฟทุกเครื่องของ illy (“เครื่อง”) ที่ซื้อจาก บริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด ภายในประเทศไทย การความคุ้มครองที่ให้โดย บริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด การรับประกันครอบคลุมเครื่องชงกาแฟเป็นเวลาสอง (2) ปี นับจากวันที่ซื้อเครื่อง (“ระยะเวลาการรับประกัน”).

1. ความคุ้มครอง
บริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด รับประกันว่าเครื่องที่ขายได้จะปลอดจากข้อบกพร่องในวัสดุและกรรมสิทธิ์ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน การรับประกันครอบคลุมถึงการซ่อมแซ่มและการเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียและค่าแรงงานที่จำเป็นในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ปกติ

การรับประกันนี้ใช้ใช้เฉพาะกับเครื่องชงกาแฟที่ขายในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนี้โดยบริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด เครื่องที่ซื้อจากแหล่งที่มา/ร้านค้า หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยที่อื่นๆ อาจมีนโยบายการรับประกันของตนเองที่อาจแตกต่างกันออกไปจากนโยบายที่ใช้ในการซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการนี้ นโยบายการรับประกันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับคำถามหรือการขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดติดต่อ [email protected]

2. ข้อยกเว้น
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดจาก:
– การใช้งานผิดวิธี หรือการจัดการเครื่องไม่ถูกต้อง

– การใช้เครื่องทางการค้า
– การแก้ไขหรือซ่อมแซ่มโดยไม่ได้รับอนุญาต
– ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและดูแลรักษาที่ให้โดยผู้ผลิต
– ความเสียหายจากการบังคับ ภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด

3. ขั้นตอนการเรียกรับประกัน
เพื่อทำคำขอรับประกัน ผู้ซื้อต้นฉบับจะต้องแจ้งให้ทราบให้กับบริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด จำกัด ภายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ซื้อควรให้ข้อมูลต่อไปนี้:
– หลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี)

– รหัสรุ่นและหมายเลขเครื่อง
– รายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือปัญหา

บริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิสเฟส จำกัด จะตรวจสอบคำขอรับประกันและตามด้วยการตรวจสอบจากฝ่ายบริการที่ได้รับการมอบหมายเพื่อตรวจสอบและซ่อมเครื่องที่มีข้อบกพร่องตามใบคำขอรับประกัน โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด

4. การปรับปรุงตามประกัน
หากข้อบกพร่องอยู่ในขอบเขตการรับประกันนี้บริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด จะตามดุลมีตัวเลือกดังนี้:
– ซ่อมเครื่องโดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนสภาพดีเหมือนใหม่
– แทนที่เครื่องด้วยหน่วยที่มีการซ่อมแซมหรือหน่วยที่ใหม่เหมือนหรือคล้ายกันในฐานะฟังก์ชันและลักษณะคล้ายคลึงกัน คืนราคาซื้อเริ่มต้นของเครื่อง
– หรือคืนเงินในราคาซื้อเริ่มต้นของเครื่อง

5. ข้อจำกัดและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้และใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อเริ่มต้น

บริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิสเฟส จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันตรงหรืออาจารย์อันร่วมด้วยที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้เครื่องได้ เช่น ค่าเสียโอกาสหรือรายได้

การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะเครื่องจากบริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอนุญาตของ illy่ คาเฟ่ เอส.พี.เอ. หากซื้อเครื่องจากผู้ขายอื่นหรือจากร้านค้าส่งเสริมจะไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยการรับประกันนี้

โปรดเก็บหลักฐานการซื้อเริ่มต้นไว้ เนื่องจากจะต้องมีเมื่อท่านยื่นคำขอเคลมการรับประกัน

นโยบายการรับประกันนี้มีความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สำหรับคำถามหรือคำขอเคลมการรับประกัน กรุณาติดต่อบริษัท เอฟแอนด์บี เซอร์วิส จำกัด จำกัด โดยตรง